01 June, 2019

"Moja twarz jest coraz bardziej księżycem, który zachodzi" (Eng. My Face Is More And More a Moon That Wanes)


---

moja twarz jest coraz bardziej
księżycem który zachodzi

pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi

pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem

w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę

zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień

---

my face is more and more
a moon that wanes

covered by a net of crevices
like a grecian urn
dug up from the earth

full of the memory of touch
of hands and lips turned to dust so long ago

right now
it is fit only for a museum shelf

too fragile
and too precious
for everyday use 

---

poetry by Halina Poświatowska
translation by Marek Lugowski