31 December, 2014

Muszla mojego serca gaśnie (Eng. The conch of my heart dims)

—-
muszla mojego serca
powtarza jazgot piany
roztrącona srebrno — gaśnie
—-

the conch of my heart
repeats the jangle of foam
nudged apart silverly — dims
—-
poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/

21 December, 2014

W zapachu konwalii goją się rany (Eng. In the fragrance of the lily of the valley wounds heal)
W zapachu konwalii goją się rany i otwierają się
szczeliny w ziemi ziejące próżnią bez dna.
---
In the fragrance of the lily of the valley wounds heal and
the cracks in the earth open gaping in a bottomless void.
---
H. Poświatowska (excerpt)
Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/

13 December, 2014

Jej ręce przypominają śmierć kwiatu (Eng. Her Hands Remind of The Death of a Flower)

kiedy jej ręce obejmowały świat
były miękkie i gładkie
jak wnętrze kwiatu
to był świat zapachu
i wałęsały się po nim
ludzkie pszczoły o stadnym instynkcie
codzienny miód
wchłaniające

dzisiaj jej ręce
przypominają śmierć kwiatu
suche
i puste
odchodzą w głąb siebie
ubywają ze świata

—-

when her hands embraced the world
they were soft and smooth
like the inside of a flower
this was a world of scent
and all manner of human bees
of swarming instinct loitered about it
interning
everyday honey

today her hands
remind of the death of a flower
dried out
and hollow
they depart to within themselves
they recede from the world


—-

poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

Jestem tylko drżeniem (Eng. I Am Just A Tremor)
12 December, 2014

Odłamałam gałąź miłości (Eng. I broke off a branch from love)odłamałam gałąź miłości
umarłą pochowałam w ziemi
i spójrz
mój ogród rozkwitł

nie można zabić miłości

jeśli ją w ziemi pogrzebiesz
odrasta
jeśli w powietrze rzucisz
liścieje skrzydłami
jeśli w wodę
skrzelą błyska
jeśli w noc
świeci

więc ją pogrzebać chciałam w moim sercu
ale serce miłości mojej było domem
moje serce otwarło swoje drzwi sercowe
i rozdzwoniło śpiewem swoje sercowe ściany
moje serce tańczyło na wierzchołkach palców

więc pogrzebałam moją miłość w głowie
i pytali ludzie
dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu
i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy
i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt
chwyciłam miłość aby ją połamać
lecz giętka była oplotła mi ręce
i moje ręce związane miłością
pytają ludzie czyim jestem więźniem
—-

I broke off a branch from love
buried the dead in the earth
now look
my garden has blossomed

it is not possible to kill love

if you bury her in the earth
she grows back
if you throw her in the air
she leafs with wings
if into the water
she flashes with gill
if into the night
she shines

so I wished to bury her in my heart
but the heart became a home for my love
my heart opened its heart doors
and rang its heart walls with song
my heart danced on tiptoe

so I buried my love in my head
and the people asked
why is my head the shape of a flower
and why do my eyes shine like two stars
and why are my lips redder than dawn
I grasped love so as to smash it up
but supple it was and braided my hands
and people ask my hands tied by love
whose captive am I

---

poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/


Jestem jesienne nagie drzewo (Eng. I am the autumn’s naked tree)


liściu
osłoń mnie zielenią
jestem jesienne nagie drzewo
z zimna drżę
—-

O leaf
shelter me with the green
I am the autumn’s naked tree
I am shivering of cold


---


poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

Kiedy umrę, kochanie (Eng. When I die, my darling)

kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy -w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę — co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła na świecie
który ciemny jest i który jest chłodny—-when I die my darling
when I part with the sun
to become an oblong object rather sad

will you then draw me closer
embrace me
and fix what savage fate broke

I often think of you
I often write to you
silly letters - love within them and smiles

then I hide them in the stove
let the flame jump word to word
before it calmly goes to sleep in the ashes

looking in the flame my darling
I am thinking — what will happen
to my heart hungry for love

so please do not allow after all
for me to die in a world
which is dim and which is cold
—-
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

Nie kwitnij pod moim oknem (Eng. Do not bloom under my window)
nie kwitnij pod moim oknem
w deszczu
nie proś szyby
żeby pod twoim oddechem ciepłym pierzchła

tyle liści
odeszło aby nie wrócić

przeklętą zielenią
podpełzasz pod moją głowę
i poprzez brwi ściągnięte
mówisz: jestem

a ja odpycham
twoje srebrne ciało
w zaciśniętej pięści pospiesznie
kruszę na pył zerwane liście—-do not bloom under my window
in the rain
do not plead with the window pane
to flee under your warm breath

so many leaves
have left to not come back

with damned greenery
you slither underneath my head
and through furrowed brows
you say: I am

and I push away
your silver body
in a clenched fist
I quickly crush to dust the torn-off leavesH. Poświatowska 
translation by Marek Lugowski